Polityka prywatności i stosowania plików cookies

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy https://apartamenty.nosalowy-dwor.eu/pl/ (dalej: Serwis)

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. , Zakopane 34-500, ul. Balzera 21D, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000398868, posiadająca NIP: 7361714606 (dalej: Administrator)

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników dotyczące ofert, kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) numer telefonu

7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Dane osobowe użytkowników serwisu https://apartamenty.nosalowy-dwor.eu/pl/ nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

8. Do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do: sprostowania swoich danych osobowych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych, a także żądać ich niezwłocznego usunięcia z Serwisu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Dane osobowe użytkownika Serwisu przetwarzane są przez okres niezbędny do zrealizowania przez Administratora zapytania zawartego w formularzu kontaktowym, zaś w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest odrębna zgoda użytkownika – do czasu wycofania tej zgody.

10. W celu wykonywania uprawnień wskazanych w pkt. 8 użytkownik Serwisu winien skontaktować się z Administratorem korzystając z adresu e-mail lub numeru telefonu przekazanego uprzednio do Serwisu, kierując stosowne żądanie na adres: iodoinvestnd@nosalowy-dwor.eu

11. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
b) poprzez gromadzenie plików „cookies”

12. Przy pierwszej wizycie w Serwisie https://apartamenty.nosalowy-dwor.eu/pl/ użytkownik jest informowany o używaniu plików „cookies”. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików „cookies” na stronie internetowej. Brak zmiany przez użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

13. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki „cookies” były albo akceptowane, albo odrzucane bądź tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

14. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
a) sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszone,
b) stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku „cookies”.

15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

INFORMACJE DLA KLIENTÓW INVEST NOSALOWY DWÓR SP. Z O.O.

Tożsamość Administratora Administratorem Państwa danych osobowych jest Invest Nosalowy Dwór spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba spółki znajduje się w Zakopanem przy ul. Balzera 21D (34-500 Zakopane).
Kontakt z Administratorem Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:

• adres: ul. Balzera 21D, 34-500 Zakopane
• adres e-mail: iodoinvestnd@nosalowy-dwor.eu
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

• wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym także dochodzenia roszczeń z umowy (art. 6 ust. 1 pkt b i f RODO)
• realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)
• prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego za pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału informacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
• w przypadku monitoringu – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Państwa danych osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwa.
Kategorie odbiorców Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty takie jak:

• osoby wykonujące na rzecz Administratora czynności na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracy
• podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe
• podmioty świadczące obsługę prawną
• operatorzy pocztowi oraz kurierzy
• kancelarie notarialne
Okres przechowywania Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

• nie dłużej niż do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
• w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO)
• w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda – do momentu jej wycofania
Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

• dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)
• sprostowania danych (art. 16. RODO)
• usunięcia danych (art. 17 RODO)
• ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
• przenoszenia danych (art. 20 RODO)
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
• niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO)
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
Prawo do wniesienia skargi W przypadkach uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.